Ajuntament de Pollença

Normatives piscines, gimnàs i activitats esportives

Normativa de les piscines municipals

 • S’hauran de seguir en tot moment les instruccions dictades pels socorristes. Per qualsevol consulta dirigir-se primer al socorrista.
 • És obligatori usar banyadors, gorra de bany, xancles (prohibit entrar amb sabates de carrer) i dutxar-se abans d’entrar a les piscines.
 • Els pares dels cursistes de nataicó no poden entrar dins el recinte de la piscina.
 • No es pot entrar al recinte de piscines amb una antelació superior a 5 minuts de l'inici de la classe
 • Abans de sortir de les instal·lacions comproveu les vostres pertinències. La direcció no es farà carrer dels objectes perduts dins les instal·lacions esportives.
 • No està permès mastegar xiclet, beure o menjar a les diferents zones de bany ni als vestidors.
 • Està prohibit córrer pels voltants de la zona de bany, pels vestidors i els passadissos.
 • No es permet l’entrada a menors de 12 anys si no van acompanyats d’un adult responsable, excepte en activitats que siguin adaptades.
 • Es prohibeix l’accés a tota persona que pateixi qualsevol tipus de malaltia infecto contagiosa.
 • Està prohibit  entrar a la piscina amb maquillatge, crema o apòsits de qualsevol tipus
 • Per raons de seguretat estan prohibits jocs i pràctiques perilloses (llançar-se a l’aigua des dels laterals o qualsevol alter zona I asseure’s a les sureres)
 • En cada moment s’hauran de respectar els espais destinats als diferents usos (cursos, natació lliure …)
 • El material de la instal·lacions és per ús intern i la seva utilització serà regulada pel monitor i/o socorrista.
 • No es permet utilitzar utensilis com pales o aletes quan es comparteix carrer.
 • En el cas de sentir qualsevol tipus de molèstia, heu de sortir de l’aigua i comunicar-ho al socorrista
 • La direcció es reserva el dret d’establir el límit d’usuaris per carrer, segons la normativa de piscines d’ús col·lectiu, i també de tancar carrers al bany lliure a causa de les necessitat d’ús de carrers pels cursos i activitats organitzats per la instal·lació.

 

Normes d'ús de la sala de condicionament físic (gimnàs)

 • No es permet menjar ni beure dins el gimnàs, exceptuant aigua o begudes isotòniques.
 • No es permet l’entrada de menors de 16 anys. 
 • Prohibit fumar dins tot el recinte esportiu. 
 • És imprescindible utilitzar indumentària esportiva i calçat adequat. És obligatori l’ús de camiseta durant l’entrenament.
 • En l'ús de les instal·lacions s'haurà de ser curós i respectuós. Un cop finalitzat l’exercici, les màquines han de quedar netes i disponibles per als altres.
 • És obligatori l’ús de tovallola damunt les màquines o aparells a utilitzar com a mesura d’higiene.
 • S'haurà de fer un ús correcte de l'equipament, el material i les instal·lacions, i serà responsable l'usuari de qualsevol deteriorament que causi per un ús inadequat.
 • En cas d’utilitzar peces, no deixar caure a terra per no fer malbé la superfície. Demanar ajuda si es requereix. En finalitzar l'exercici, els aparells de musculació s'han de guardar al suport corresponent i no deixar-se a terra. Les barres i els discos han de descarregar-se i deixar-se al seu lloc una vegada finalitzat l'exercici.
 • Respectar els aparells i màquines del gimnàs així com als altres usuaris i abonats de les instal·lacions.
 • S'ha de tenir respecte i bon tracte amb els empleats de l’Àrea d’Esports o monitors de sala i atendre les seves indicacions. No es toleraran en cap cas les agressions, insults o comportaments agressius, ofensius o inadequats.
 • No es permet l’ús d’equips de música o d’altres per tal d’evitar enrenous que puguin resultar molestos per als altres usuaris.
 • Estarà prohibida la comercialització i execució d'entrenaments personals pels socis o usuaris a les instal·lacions municipals.
 • Zona vídeo vigilada.
 • El nombre màxim de persones que poden estar al gimnàs és de: 10
 • L'incompliment d'aquestes normes podrà donar lloc, segons la gravetat, a l'expulsió de les instal·lacions, amb pèrdua dels drets de l'abonat, i a les sancions d'altres tipus que fossin apropiades segons criteri de l’Àrea d’Esports.

 

Normativa de les activitats esportives i aquàtiques

 

Quant al pagament de cursetitstes o usuaris de l'escola esportiva o d'activitats físiques:

 • Té la condició de cursetitsa l'usuari que estigui al corrent de pagament del rebut del curs.
 • Per inscriure's s'ha d'emplenar correctament el full de preinscripció a través de la web.
 • Si no és abonat, dins el primer rebut del curs ha de pagar la matrícula d'inscripció. Quan s'interrompi la condició de cursetitsta per un període superior a dotze mesos cal tornar a abonar la matrícula. 
 • Les quoates són mensuals. La renovació del curs es fa mitjançant el pagament de la mensualitat, que es farà dia 26 de cada mes anteior al venciment, en cas contrari es perd la plaça. 
 • La no assistència continuada i no justificada durant dos mesos a un curs o activitat programada es baixa automàtica i s’atorga al següent usuari de la llista d’espera.
 • Els canvis de grup o baixes es faran per correu electrònic o a les oficines de les instal·lacions.
 • En el cas de baixa de rebuts domiciliats, la baixa serà efectiva el primer mes que no s'hagi pagat el rebut.
 • L'Ajuntament es reserva el dret de modificar el programa d'activitats, el nombre de sesions, el seu contingut i el seu horari.
 • Els usuaris que s’apuntin en llista d’espera per falta de plaça en els grups i no se li hagi adjudicat cap plaça a final de temporada d’hivern, s’hauran de tornar a apuntar en el cas que vulguin tornar a sol·licitar plaça per a la propera temporada.
 • La temporada d’hivern va del mes de setembre al mes de juny i la temporada d’estiu els mesos de juliol i agost.
 • Per apuntar-se a la temporada d’estiu l’usuari s’haurà de posar-se en contacte amb les oficines abans del mes de juny per confirmar plaça. I per apuntar-se a la propera temporada d’hivern s’haurà de confirmar plaça abans de mitjans agost. En cap cas s’enviaran missatges individuals als usuaris per tal de confirmar places. L’usuari serà l’encarregat de contactar amb les oficines per confirmar la seva plaça. Tots els terminis d’inscripcions es penjaran a les xarxes socials, als taulells de les oficines i a la web.
 • Els canvis o modificacions de grups i/o horaris, com per exemple tancament per festius, només es notificaran mitjançant les xarxes socials, en els taulells d’anuncis de les instal·lacions i a través de la APP d'esports i/o correu electrònic. En cap cas s’enviaran missatges individualment o de difusió, i en el cas que l’usuari no s’assabenti, la direcció no es responsabilitza dels inconvenients ocasionats. Només s’enviaran missatges individualment quan l’administració necessiti posar-se en contacte amb un usuari.

 

Quant a les escoles esportives d'estiu (estades d'estiu) i estades a d'altre períodes:

 • Hi ha una prelació quant a places per a persones empadronades respecte de les no empadronades. Només es podran inscriure no empadronats en el cas que no es cobreixin les places destinades a les persones empadronades.
 • En el cas de no empadronats hi ha una prelació en ordre d'inscripció d'agbonats respecte de no abonats.
 • Reserva d'un 3% de places pera a usuaris amb discapacitat empadronats al municipi o altres grups d'integració social. 
 • Descompte d'un 10% per segon inscrit en qualitat de germà o germana de la persona inscrita. El descompte te caràcter marginal i únicament s'aplica al segon inscrit.
 • Descompte d'un 15% per tercer inscrit i en endavant en qualitat de germans o germanes dels inscrits. El descompte te caràcter margina i únicament s'aplica al tercer inscrit.

 

 

Informació:

mail: esports@ajpollenca.net

Telèfon mòbil i whatsapp: 663 963 349 - 672 394 688