Ajuntament de Pollença

Tarifes - Abonos

Abonos

 

Els abonaments 1, 3, 10 i 30 inclouen el dret de gaudir dels mateixos espais que els abonats durant 1, 3, 10 i 30 dies respectivament, pels usuaris durant l’any natural.

 

IMPORTANT:

Descomptes sobre la tarifa d’abonament del 90% en els següents casos (cal aportar la documentació adient a través de registre d’entrada al ajuntament)

Persones amb diversitat funcional, amb una discapacitat igual o superior al 33%, pensionistes per incapacitat Total, permanent o absoluta i gran invalidesa i pensionistes per orfandat.

Famílies monoparentals amb uns ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI)*1,5.

Famílies nombroses amb ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI)*3.

Persones majors de 65 anys amb ingressos iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) *1,5. El requisit de l’edat s’ha de complir al llarg de tot l’any natural.

L’abonament familiar compren la unitat familiar formada per una parella de fet, un matrimoni o un adult, inclou fills menors de 18 anys en el moment del pagament de l’abonament. S’ha d’acreditar amb la documentació adient.

Per poder gaudir de descomptes en el preus de les estades d’estiu i en els parcs de pasqua i de nadal és exclusivament per abonaments anuals